جمعه, 3 بهمن 1399
عنوان گروه خبري / مزایده .
  • ساعت : ۲۱:۵۸:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ 
مزایده : فروش ماده معدنی مارن آهكی (6 خرداد 98)
شهرداري دولت آباد برخوار به استناد پروانه بهره برداري به شماره 104/615/93/35705مورخ 93/6/1 از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان و به استناد مصوبه شماره 62- 97/10/25 شورای اسلامي شهر در نظر دارد عمليات بهره برداري از ماده معدني مارن آهكي صفي آباد برخوار با روش استخراج بصورت روباز- پلكاني در سطح ده هكتار با قيمت پايه هر تن ماده معدني سر معدن 60000 ريال ، طبق مشخصات زير از طريق آگهي مزايده به پيمانكار ( اشخاص حقيقي يا حقوقي ) يا شركت واجد شرايط واگذار نمايد .

بسمه تعالي

98/4334
1398/3/05

به :   آگهي مزايده (نوبت اول )
از :  شهرداري دولت آباد

موضوع :  فروش ماده معدني مارن آهكي

 شهرداري دولت آباد برخوار به استناد  پروانه بهره برداري به شماره 104/615/93/35705 مورخ 93/6/1 از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان و به استناد مصوبه شماره 62- 97/10/25 شورای  اسلامي شهر در نظر دارد عمليات بهره برداري از ماده معدني مارن آهكي صفي آباد برخوار با روش استخراج بصورت روباز- پلكاني در سطح ده هكتار با قيمت پايه هر تن ماده معدني سر معدن 60000 ريال  ، طبق مشخصات زير از طريق آگهي مزايده  به پيمانكار ( اشخاص حقيقي يا حقوقي ) يا شركت واجد شرايط واگذار نمايد .
 

الف : مشخصات مزايده

1-    بهره بردار فقط مجاز به برداشت در سطح ده هكتار معادل 100000 مترمربع در محدوه با مختصات جغرافيايي مشخص شده مطابق با پروانه بهره برداري شهرداري و تا ميزان 15000 تن  بوده و هر گونه برداشت خارج از محدوده مجوز يا بيشتر از ميزان تعيين شده در آن ، غيرمجاز بوده و ضمن اخذ خسارت بر مبناي ارزش ماده معدني سر معدن ، مشمول ماده 19 قانون معادن گرديده و برابر مقررات رفتار خواهد شد .
2-    رعايت كامل مفاد قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن ، آيين نامه ايمني و حفاظت در معادن و ضوابط زيست محيطي و نيز ساير قوانين و مقررات مربوط توسط بهره بردار الزامي است و در صورت عدم رعايت ، با وي طبق ماده (20) قانون معادن رفتار مي گردد.
3-    استخراج ماده معدنی به روش روباز پلکانی و با به کارگیری لودر ، بلدوزر و بیل مکانیکی و سپس سنگجوری توسط کارگران ماهر انجام گیرد.
4-    عمليات معدني بايد تحت نظر مسوول فني شهرداري و مسوول حفاظت و ايمني در  معادن با رعايت ماده (68) آيين نامه اجرايي انجام گيرد.
5-     غير قابل انتقال به غير و حداكثر مدت برداشت و بارگيري هشت  ماه مي باشد كه در صورت نياز  با توافق طرفين قابل تمديد مي باشد .
6-    پس از پايان و اتمام قرارداد ، بهره بردار هيچگونه حقي نسبت به محدوده و عمليات معدني انجام شده در آن ندارد .
7-    بهره بردار مكلف است هزينه مربوطه را طبق آمار ماهيانه برداشت كه به تاييد واحد مربوطه رسيده باشد به امور مالي شهرداري ارائه و وجه آن را پرداخت نمايد .
8-    بهره بردار مكلف است  گزارش بصورت روزانه ،‌هفتگي ،‌ماهيانه به نماينده شهرداري ارائه دهد.
9-    در صورت لزوم به توزين كاميونها ، هزينه آن بعهده بهره بردار  مي باشد.
10-    بهره بردار متعهد مي گردد منحصراً از مسير تعيين شده براي دسترسي به معدن استفاده نمايد و  خارج از مسير مشخص شده حق احداث جاده ديگري را ندارد .
11-    بهره بردار مكلف و متعهد مي شود در مدت انجام عمليات بهره برداري از سوخت فسيلي (نفت و گاز ) استفاده نمايد و تحت هيچ عنواني حق استفاده از سوخت غير فسيلي از قبيل چوب ، هيزم ، بوته گياهي و غيره را ندارم و از قطع هر گونه درخت درختچه خودداري مي نمايم و در صورت تخلف كليه مجازات قانوني را مي پذيرم و كليه خسارات وارده را جبران مي نمايم.
12-    بهره بردار  متعهد مي شود از احداث هر گونه تاسيسات در مناطق مورد بهره برداري در عرصه هاي منابع طبيعي بدون اخذ مجوز از شهرداري خودداري نموده در غيراين صورت تاسيسات مزبور بدون هيچگونه پرداختي به نفع دولت ضبط و يا تخريب مي گردد و كليه خسارات وارده در این خصوص بعهده بهره بردار خواهد بود .


ب) شرايط مزايده


1-    شركت كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.
2- پيشنـهاد دهندگـان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری مراجعـه و پس از واريـز مبلـغ 500000 ريال به شماره حساب سيبا  3100002233005  بانك ملي شعبه دولت آباد نسبت به خرید نقشه و مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند.  
3- شركت كنندگان بايد مبلغ  45.000.000ريال ( چهل و پنج میلیون ریال )  بصورت وجـه نقـد به حساب شماره 0106380110001 شهرداري نزد بانك ملي واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.
4-پيشنهاددهندگان بايد پيشنهادات خود راحداكثر تا آخر وقت اداري روز  پنجشنبه  مورخ 98/3/23 در سه  پاكت الف و ب و ج مهر شده ( پاکت الف محتوی برگ مزايده و ضمانت نامه پیمانکاريا شركت واجد شرايط ) (پاکت ب حاوی  توان مالي و فني  شركت كننده ) (پاكت ج   برگ پیشنهاد قيمت طبق مشخصات خواسته شده به حروف نوشته و زیر آن مهر و امضا شده باشد ) را به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.
5- پيشنهادات رسيده درپایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/3/25  با حضور كليه اعضا كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري دولت آباد تشكيل مي گردد باز و قرائت خواهد شد.
6- كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي مزايده  رسيده و يا مبهم و مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و كميسيون حداكثر ظرف مدت يك هفته پيشنهادات را بررسي و نتيجه را اعلام خواهد كرد.
7-سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداري باقي خواهد ماند. چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري ظرف مدت يك هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمايد سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد. چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد. برنده مزايده در هنگام عقد قرارداد می بایست 10% کل پیمان را بعنوان ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب شماره 0106380110001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و رسید آنرابه شهرداری تسلیم نماید.
8- شركت كننده بايد داراي ادوات شامل  بلدوزر و لودر و تعداد كافي كاميون باشد و يا توانايي تامين ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام پروژه در مدت زمان مقرر را داشته باشد .
9- هزينه آگهي هاي چاپ  و مالیات بر ارزش افزوده بعهده برنده مزايده مي باشد.
10-شرکت در مزایده به منزله قبول شرايط مزايده و رفع ابهام د راين خصوص مي باشد.


    حسن حجتي
شهردار دولت آباد

لینک دانلود پی دی اف با جزییات بیشتر

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0