پنج‌شنبه, 3 خرداد 1403
عنوان گروه خبري / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری . مزایده .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ 
مزایده :فروش زمین واقع در منطقه صنعتی (2 بهمن 1400)
فروش زمين واقع در منطقه صنعتي

موضوع :  فروش زمين واقع در منطقه صنعتي

 

 شهرداري دولت آباد برخوار در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و بند 10 صورتجلسه شماره 138 مورخ 1/3/1400 شوراي اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به فروش  5  قطعه پلاک زمین با کاربری صنایع غذایی و به آدرس دولت آباد منطقه صنعتی دولت آباد بلوار امام خمینی انتهای خیابان شهریار - تفکیکی آجر سادات حسینی -   بدون پروانه ساختمانی براساس قیمت کارشناسی و از طریق تجدید مزایده عمومی و طبق مفاد آیین نامه مالی شهرداریها با مشخصات ذیل اقدام نماید.

1-  شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .

2- متقاضيان شركت در تجدید مزايده بايد جهت آگاهي از كميت و كيفيت تجدید مزايده جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری مراجعـه و پس از واريـز مبلـغ 700000 ريال به شماره حساب سيبا  3100002233005  بانك ملي شعبه دولت آباد نسبت به خرید نقشه و مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند.( لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد تجدید مزایده پرداخت می گردد ، به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید.)  

3- متقاضيان شركت در تجدید مزايده ، باید معادل پنج درصد قیمت پایه تجدید مزایده را بصورت وجه نقد به حساب 0106380110001 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واريز یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه ) بعنوان سپرده شرکت در تجدید مزایده ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

تبصره یک : در صورت  انتخاب بیشتر از یک پلاک ، سپرده شرکت در تجدید مزایده بصورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به ازای هر پلاک بصورت جداگانه بحساب و یا بنام شهرداری واریز نمایند.

4- متقاضيان شركت درتجدید مزايده بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه  مورخ 9/11/1400 در دو پاكت الف و ج مهر شده ( پاكت الف شامل : فیش واریزی خرید اسناد تجدیدمزایده ، فيش واريز سپرده یا ضمانت نامه بانکی شرکت در تجدیدمزایده ، آگهی تجدید مزايده ، نقشه ومشخصات ، و پاكت ج شامل برگ پيشنهاد قيمت بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضا مجاز و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد)و همه  پاكت ها را در لفافه مناسب ( پاکت A3) لاك و مهر نموده و به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسید دریافت نمايند .

 5- پيشنهادات رسيده بعد از پایان وقت اداری روز یک شنبه  مورخ 10/11/1400 با حضور كليه اعضا كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري دولت آباد تشكيل مي گردد باز و قرائت خواهد شد.

 6- برنده تجدیدمزايده از تاريخ ابلاغ برنده ظرف مدت ده روز کاری فرصت دارند جهت انجام مراحل قانوني ( تحویل  فیش  واریزی و چک های مربوط به خرید پلاک زمین پیشنهادی به شهرداری و امضا صورت جلسه چک های تحویلی ) به شهرداري مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعه در مهلت اعلام شده و یا اعلام انصراف ، سپرده شرکت در تجدیدمزایده  بنفع شهرداری ضبط مي گردد و در صورت صلاحديد شهرداري در مورد برندگان دوم يا سوم تصميم گيري مي نمايد. سپرده نفرات دوم وسوم تا تعيين تكليف برنده ( نفر اول ) نزد شهرداري باقي مي ماند و سپرده سايرين بعد ازتصميم گيري مسترد مي گردد.

7- پيشنهادات قيمت بابت پلاک مورد نظر بايد به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غير مخدوش باشد و توسط پيشنهاد دهنده امضا يا ممهور به مهر يا اثر انگشت گردد.

8-كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و شركت در مزايـده براي شركت كنندگان حقي را به وجود نمي آورد.

9-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده تجدیدمزایده می باشد.

10-صدور قباله واگذاری بر روی هر پلاک  ، پس از تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد .

11-اسناد تجدیدمزايده شامل يك نسخه آگهي تجدیدمزايده ، يك نسخه نقشه كروكي مورد تجدیدمزايده و فرم پيشنهاد قيمت مي باشد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0