پنج‌شنبه, 3 خرداد 1403
عنوان گروه خبري / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری . مزایده .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ 
مزایده :فروش زمین واقع در منطقه صنعتی (2 بهمن 1400)
مزایده :فروش زمين واقع در منطقه صنعتي

 

موضوع :  فروش زمين واقع در منطقه صنعتي


 شهرداري دولت آباد برخوار در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و به استناد بند  10 صورتجلسه شماره 138 مورخ 1/3/1400شوراي اسلامي شهر ، در نظر دارد نسبت به فروش نه قطعه پلاک با کاربری کارگاهی گروه الف واقع در دولت آباد منطقه صنعتی بلوار امام خمینی (ره) خیابان بهارستان بعد از شرکت تامکار تفکیکی محمد رفیعی ( کوره حافظ ) بدون پروانه ساختمانی و براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری از طریق تجدید مزایده عمومی مطابق آیین نامه مالی شهرداری ها با مشخصات و مفاد مندرج بشرح ذیل اقدام نماید:

 

1-  شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .

2- متقاضيان شركت در تجدید مزايده بايد جهت آگاهي از كميت و كيفيت تجدید مزايده جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری مراجعـه و پس از واريـز مبلـغ 700000 ريال به شماره حساب سيبا  3100002233005  بانك ملي شعبه دولت آباد نسبت به خرید نقشه و مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند.( لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد تجدید مزایده پرداخت می گردد ، به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید.)  

3- متقاضيان شركت در مزايده ، باید معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده را  بصورت وجه نقد به حساب 0106380110001 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واريز یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ( با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه ) بعنوان سپرده شرکت درمزایده ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

تبصره یک : در صورتی که انتخاب بیشتر از یک پلاک ، سپرده شرکت در تجدید مزایده بصورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به ازای هر پلاک بصورت جداگانه بحساب و یا بنام شهرداری واریز نمایند.

4- متقاضيان شركت در تجدید مزايده بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه  مورخ 9/11/1400 در دو پاكت الف و ج مهر شده ( پاكت الف شامل : فیش واریزی خرید اسناد تجدید مزایده ، فيش واريز سپرده یا ضمانت نامه بانکی شرکت درتجدید مزایده ، برگ تجدید مزايده ، نقشه ومشخصات ، و پاكت ج شامل برگ پيشنهاد قيمت بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضا مجاز و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد)و همه  پاكت ها را در لفافه مناسب ( پاکت A3) لاك و مهر نموده و به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسید دریافت نمايند .

 5- پيشنهادات رسيده بعد از پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 10/11/1400 با حضور كليه اعضا كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري دولت آباد تشكيل مي گردد باز و قرائت خواهد شد.

 6- برنده مزايده از تاريخ ابلاغ برنده ظرف مدت ده روز کاری فرصت دارند جهت انجام مراحل قانوني ( تحویل  فیش واریزی و چک های مربوط به خرید پلاک زمین پیشنهادی به شهرداری و امضا صورت جلسه چک های تحویلی ) به شهرداري مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعه در مهلت اعلام شده و یا اعلام انصراف ، سپرده شرکت در مزایده  بنفع شهرداری ضبط مي گردد و در صورت صلاحديد شهرداري در مورد برندگان دوم يا سوم تصميم گيري مي نمايد. سپرده نفرات دوم وسوم تا تعيين تكليف برنده ( نفر اول ) نزد شهرداري باقي مي ماند و سپرده سايرين بعد ازتصميم گيري مسترد مي گردد.

7- پيشنهادات قيمت بابت پلاک مورد نظر بايد به صورت حروف و عدد خوانا و شفاف و غير مخدوش باشد و توسط پيشنهاد دهنده امضا يا ممهور به مهر يا اثر انگشت گردد.

8-كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و شركت در مزايـده براي شركت كنندگان حقي را به وجود نمي آورد.

9- کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده می باشد.

10-صدور قباله واگذاری بر روی هر پلاک انتخابی ، پس از تسویه حساب نهایی برای هر پلاک می باشد.

11-اسناد تجدید مزايده شامل يك نسخه آگهي مزايده ، يك نسخه نقشه كروكي مورد مزايده و فرم پيشنهاد قيمت مي باشد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0