يکشنبه, 12 تير 1401
عنوان گروه خبري / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری . اطلاعیه ها .
 • ساعت : ۸:۲۶:۵۳
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 
فراخوان سرمایه گذار برای تابلوهای تبلیغاتی (19 دی 1400)
شهرداري دولت آباد به استناد بند یک صورتجلسه هیات عالی سرمایه گذاری به شماره ثبت 27/9/1400 در نظر دارد نسبت جذب سرمایه گذار جهت تابلوهای تبلیغاتی سطح حوزه خدماتی خود در قالب قرارداد BOT (ساخت و نصب-بهره برداری –انتقال و واگذاری ) تعداد 67 عدد پایه تبلیغاتی بر اساس طرح و مشخصات پیوست طبق قوانین و مقررات اقدام نماید .
 • تبصره یک :  مکاتبات  جهت هماهنگی و دریافت مجوز از امور برق شهرستان برخوار و پلیس راهور شهرستان از طریق شهرداری و پیگیری تا حصول نتیجه  بعهده برنده می باشد.
 • تبصره دو: این قرارداد صرفاٌ در امر تبلیغات تجاری بوده و طرف قرارداد حق بهره برداری به شکل دیگر و یا تغییر نوع استفاده را جزئا و یا کلاٌ ندارد .
 • تبصره سه: نقشه و طرح سازه  ساخت و نصب موضوع قرارداد بایستی  طبق اصول شهرسازی و به تایید واحد عمران شهرداری برسد چنانچه مواردی از عدم رعایت نقشه فنی و شکل ظاهری سازه موضوع قرارداد دراجرای کار مشاهده شود حق بهره برداری از پایه مذکور تا رفع مشکل سلب می گردد

1- شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

2- شرکت کنندگان باید قانون عدم اشتغال متقاضی به مشاغل دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات خدمات دولتی ( قانون راجع به منع مداخله ) را رعایت نمایند و نیز ( پیمانکار و کارکنان تحت نظارت وی نباید هیچ گونه ارتباط استخدامی با شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری را داشته باشند)

 1. برنده فراخوان ملزم است حداکثر در یک بازه زمانی یک ماهه یک سوم تابلوهای فوق را نصب و کل تابلوها بایستی در    یک بازه سه ماهه از تاریخ عقد قرارداد نصب گردد.
 2. اولویت تحویل  اسناد فراخوان  سرمایه گذار و عقد قرارداد  براساس گواهی و اسناد معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی  دارای شرکت و سابقه کار تبلیغاتی باشند و افراد دارای حسن سابقه در شرایط مساوی با سایرین در انتخاب حق تقدم خواهند داشت .
 3. کلیه هزینه ها اعم از طراحی ، اخذ مجوز ایستایی ، ساخت ، نصب ، خرید انشعاب برق ،تامین روشنایی ، تعمیر ، بازاریابی ، رنگ آمیزی وتامین هزینه های بهره برداری تبلیغاتی موضوع قرارداد اعم از  دستمزد کارگران ، پیمانکاران ، مصالح ، تجهیزات مورد نیاز  ، حق بیمه کارگران ، کسورات قانونی مربوطه  ، عوارض کسب و پیشه  و مالیات برارزش افزوده و .... برعهده برنده  می باشد.
 4. در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد و یا در طول انعقاد قرارداد یا در مدت قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط مذکور باشد شهرداری نسبت به ضبط سپرده  و حذف متقاضی از فهرست برنده گان  و ضبط سپرده و فسخ قرارداد و دریافت خسارت اقدام خواهد نمود .
 5. با توجه به اینکه از برنده فراخوان  سرقفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مسثتنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها ، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب شورای اسلامی مورخ 2/4/89 می باشد.

8- پيشنـهاد دهندگـان بايد جهت دريافت فراخوان  و مشخصات به شهرداری مراجعـه و پس از واريـز مبلـغ 700.000 ريال به حساب سيبا 3100002233005  بانك ملي شعبه دولت آباد نسبت به خرید مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند.

 1. شركت كنندگان بايد مبلغ  /000/000/750 ریال را بصورت وجه نقد به عنوان پنج درصد سپرده شرکت در فراخوان  به حساب شماره 0106380110001 شهرداري نزد بانك ملي واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ضميمه برگ پيشنهاد قيمت  خود بنمايند.
 2. کلیه هزینه های تهیه و ساخت و نصب و جرثقیل و بالابر و پرسنلی و نيز ماليات ، عوارض و بيمه و ....با برنده فراخوان است و ارائه مفاصا حساب هنگام خاتمه قرارداد يا فسخ آن الزامي است

11-كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي فراخوان  رسيده يا مبهم و يا مخدوش باشد و يا ضمانت نامه بانكي ويا فيش واريز وجه نقد بحساب سپرده شهرداري همراه نداشته باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچگونه حقي را به وجود نمي آورد.

12-متقاضيان شركت در فراخوان  بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز  شنبه 2/11/1400    در سه  پاكت الف و ب و ج مهـرشـده  ( پاکت الف محتوی ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی سپرده متقاضی و پاکت ب حاوی  برگ آگهي فراخوان سرمایه گذار   ، فيش واريزي خرید اسناد  وسوابق و روزمه کاری  و پاكت ج  محتوي برگ پيشنهاد  قيمت كه بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضا و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد ) و همه پاكت ها را در لفافه مناسب ( پاک A3)  لاك و مهر نموده  و به واحد حراست  شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.

13-پيشنهادات رسيده در پایان وقت اداری  روز یک شنبه   3/11/1400                              با حضور كليه اعضا هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری  كه در محل شهرداري دولت آباد تشكيل مي گردد باز و قرائت خواهد شد.

14-برندگان فراخوان  از تاريخ ابلاغ ظرف مدت ده روز کاری  فرصت دارند جهت انجام مراحل قانوني به شهرداري مراجعه نمايند و در صورت  عدم مراجعه سپرده آنان مندرج آگهي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و در صورت صلاحديد شهرداري در مورد برندگان دوم يا سوم تصميم گيري مي نمايد. سپرده نفرات دوم وسوم تا تعيين تكليف برندگان اول نزد شهرداري باقي مي ماند و سپرده سايرين بعد ازتصميم گيري مسترد مي گردد.

15-اسناد فراخوان  شامل يك نسخه آگهي فراخوان ،  فرم پيشنهاد قيمت مي باشد.

16- در صورتی که حداقل سه فقره پاکت (A3) بعنوان شرکت کننده ، به شهرداری ارسال گردد ، کمیسیون نسبت به بازگشایی پاکات واصله متقاضیان اقدام خواهد نمود.

17-با توجه به نیاز شهرداری به تعدادی از پایه های تبلیغاتی مذکور ملاک اعلام برنده در  فرم پیشنهادی  بر اساس تعداد تابلوهای در اختیار شهرداری و میزان زمان پیشنهادی  سرمایه گذار جهت بهره برداری خواهد بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  V5.7.14.0