پنج‌شنبه, 3 خرداد 1403
عنوان گروه خبري / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری . مزایده .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ 
مزایده بهره برداری (اجاره ) تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر (5 بهمن 99)
شهرداري دولت آباد به استناد مصوبه شماره 108 مورخ5/12/98شوراي محترم اسلامي شهر دولت آباد و نامه فرمانداری ( هیئت تطبیق ) شهرستان برخوار به شماره 14843/1/2028 مورخ 25/12/98 ، در نظر دارد نسبت به بهره برداری (اجاره ) از مکان و فضاهای مورد نظر شهرداری در سطح شهر به تعداد 31 محل و منطقه صنعتی ( 18 محل ) مجموعا به میزان 49 محل جهت ساخت ، بهره برداری ( اجاره ) و نصب پایه تابلوهای تبلیغاتی به مدت پنج سال و به صورت اجاره بها ماهیانه از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و یا موسسات واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

·  تبصره یک : استفاده و یا عدم استفاده از پایه تابلوها و یا مکان های معرفی شده طبق لیست پیوستی ، تاثیری در پرداخت مبلغ قرارداد ماهیانه و بهره برداری ندارد.

تبصره دو : هر گونه هماهنگی و دریافت مجوز از امور برق شهرستان برخوار و پلیس راهور شهرستان و ... بعهده برنده مزایده  می باشد.

تبصره سه: این اجازه بهره برداری صرفاٌ در امر تبلیغات تجاری بوده و طرف قرارداد حق بهره برداری به شکل دیگر و یا تغییر نوع استفاده را جزئا و یا کلاٌ ندارد .

تبصره چهار: نقشه و طرح سازه موضوع قرارداد باید به تایید شهرداری برسد و چنانچه مواردی از عدم رعایت نقشه فنی و شکل ظاهری سازه موضوع قرارداد دراجرای کار مشاهده شود شهرداری با ارسال اخطااریه ای اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم کار تعیین می نماید از طرف قرارداد می خواهد. در صورتی که طرف قرارداد نسبت به اصلاح کارها اقدام ننماید . شهرداری می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید

1- شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

2- شرکت کنندگان باید قانون عدم اشتغال متقاضی به مشاغل دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات خدمات دولتی ( قانون راجع به منع مداخله ) را رعایت نمایند و نیز ( پیمانکار و کارکنان تحت نظارت وی نباید هیچ گونه ارتباط استخدامی با شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری را داشته باشند)

3- شرکت کنندگان باید دارای مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی باشند

4- اقامتگاه شخصیت حقیقی و یا حقوقی متقاضی باید در شهر دولت آباد باشد و در صورتی که اقامتگاه اصلی شخصیت حقوقی سایر شهرها باشد تاسیس دفتر مستقر در شهر دولت آباد در طول قرارداد الزامی است .

5- کلیه تابلوها به صورت یکجا به برنده مزایده واگذار می گردد .

6-  برنده مزایده ملزم است حداکثر در یک بازه زمانی یک ماهه یک سوم تابلوهای فوق را نصب و کل تابلوها بایستی در یک بازه سه ماهه از تاریخ عقد قرارداد نصب گردد.

7-  اسناد مزایده تحویل کسانی می شود که براساس گواهی و اسناد معتبر دارای شرکت و سابقه کار تبلیغاتی باشند و افراد دارای حسن سابقه در شرایط مساوی با سایرین در انتخاب حق تقدم خواهند داشت .

8- ساخت و نصب تابلو ها و تجهیزات مربوطه و تعمیر و نگهداری آنها بر اساس مشخصات پیوست آگهی و مورد تایید دستگاه نظارت شهرداری دولت آباد برعهده برنده مزایده است و این شهرداری هیچ گونه تعهدی در این رابطه نخواهد داشت . بدیهی است برنده مزایده  کلیه اقدامات مربوط به این بند ، از زمان طراحی تا بهره برداری از تابلوها را باید زیر نظر و تایید دستگاه نظارت  شهرداری به انجام رساند. مسوولیت اخذ کلیه مجوزهای لازم بر عهده برنده مزایده می باشد

9- کلیه هزینه ها اعم از طراحی ، اخذ مجوز ایستایی ، ساخت ، نصب ، خرید انشعاب برق ،تامین روشنایی ، تعمیر ، بازاریابی ، رنگ آمیزی وتامین هزینه های بهره برداری تبلیغاتی موضوع قرارداد اعم از  دستمزد کارگران ، پیمانکاران ، مصالح ، تجهیزات مورد نیاز  ، حق بیمه کارگران ، کسورات قانونی مربوطه  ، عوارض کسب و پیشه  و مالیات برارزش افزوده و .... برعهده برنده مزایده می باشد.

10-  کلیه هزینه های مربوط به بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شامل تعمیرات و نگهداری ، بیمه ، مالیات و رعایت سایر موارد و تامین هزینه های قانونی غیر قابل پیش بینی شده .

11- در صورتی که در طول زمان مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد یا در مدت قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط مذکور باشد شهرداری نسبت به ضبط سپرده مزایده و حذف متقاضی از فهرست مزایده و ضبط سپرده و فسخ قرارداد و دریافت خسارت اقدام خواهد نمود .

12- با توجه به اینکه از برنده مزایده  سرقفلی دریافت نشده است این قرارداد مشمول حق کسب و پیشه و سرقفلی نبوده و هیچ گونه ادعایی در هیچ زمانی پذیرفته نخواهد بود و قرارداد مشمول قانون مسثتنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها ، میدان ها و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب شورای اسلامی مورخ 2/4/89 می باشد.

13- تعطیلی ، ورشکستگی و یا اخلال در امور برنده مزایده موجب ایجاد حق فسخ برای شهرداری می باشد.

14- پيشنـهاد دهندگـان بايد جهت دريافت مزايده و مشخصات به شهرداری مراجعـه و پس از واريـز مبلـغ 700.000 ريال به حساب سيبا 3100002233005  بانك ملي شعبه دولت آباد نسبت به خرید مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند. 

15- شركت كنندگان بايد مبلغ  1.686.861.888ریال را بصورت وجه نقد به حساب شماره 0106380110001 شهرداري نزد بانك ملي واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ضميمه برگ پيشنهاد قيمت  خود بنمايند.

16- برنده مزایده مي بايست معادل 24 ماه اجاره بها سالیانه ( دو سال ابتدای قرارداد ) را بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات  قرارداد يكجا به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب 0106380110001 بانك ملي شعبه دولت آباد واريز نمايد.اين مبلغ تا پايان مدت قرارداد نزد شهرداري نگهداري مي شود.

17- کلیه هزینه های تهیه و ساخت و نصب و جرثقیل و بالابر و پرسنلی و نيز ماليات ، عوارض و بيمه و ....با برنده مزایده است و ارائه مفاصا حساب هنگام خاتمه قرارداد يا فسخ آن الزامي است

18-كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي مزايده رسيده يا مبهم و يا مخدوش باشد و يا ضمانت نامه بانكي ويا فيش واريز وجه نقد بحساب سپرده شهرداري همراه نداشته باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچگونه حقي را به وجود نمي آورد.

19-متقاضيان شركت در مزايده بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز  چهارشنبه مورخ  15/11/99 در سه  پاكت الف و ب و ج مهـرشـده  ( پاکت الف محتوی ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی سپرده متقاضی و پاکت ب حاوی  برگ آگهي مزايده  ، فيش واريزي خرید اسناد مزایده ، وسوابق و روزمه کاری و مجوز اجازه فعالیت از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و پاكت ج  محتوي برگ پيشنهاد  قيمت كه بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضا و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد ) و همه پاكت ها را در لفافه مناسب ( پاک A3)  لاك و مهر نموده  و به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.

20-پيشنهادات رسيده در پایان وقت اداری  روز پنج شنبه مورخ 16/11/99 با حضور كليه اعضا كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري دولت آباد تشكيل مي گردد باز و قرائت خواهد شد.

21-برندگان مزايده از تاريخ ابلاغ ظرف مدت ده روز کاری  فرصت دارند جهت انجام مراحل قانوني به شهرداري مراجعه نمايند و در صورت  عدم مراجعه سپرده آنان مندرج آگهي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و در صورت صلاحديد شهرداري در مورد برندگان دوم يا سوم تصميم گيري مي نمايد. سپرده نفرات دوم وسوم تا تعيين تكليف برندگان اول نزد شهرداري باقي مي ماند و سپرده سايرين بعد ازتصميم گيري مسترد مي گردد.

22-كليه هزينه هاي مربوط به انتشار آگهي روزنامه به عهده برنده مي باشد.

23-اسناد مزايده شامل يك نسخه آگهي مزايده ،  فرم پيشنهاد قيمت مي باشد.

24- در صورتی که حداقل سه فقره پاکت (A3) بعنوان شرکت کننده ، به شهرداری ارسال گردد ، کمیسیون نسبت به بازگشایی پاکات واصله متقاضیان اقدام خواهد نمود.

 

 

ردیف

محل نصب تابلو در سطح شهر

ابعاد

تعداد ( عدد)

اجاره ماهیانه محل  سال اول (ریال )

اجاره سال اول  (ریال )

1

میدان ولیعصر ورودی بلوار امام خمینی

دورو5*3

1

23.400.000

280.800.000

2

میدان ولیعصر ورودی بلوار طالقانی

4*5/2

1

 

60.000.000

3

بلوار طالقانی نبش خیابان امام رضا (ع) سمت پارک

4*5/2

1

6.700.000

80.400.000

4

بلوار طالقانی نبش خیابان امام رضا (ع) سمت مدرسه

4*5/2

2

8.300.000

199.200.000

5

خیابان طالقانی ورودی مطهری

4*5/2

1

8.300.000

99.600.000

6

خیابان طالقانی چهار راه ورزشگاه

4*5/2

1

10.000.000

120.000.000

7

میدان انقلاب ورودی بلوار معلم

دورو 5*3

1

12.500.000

150.000.000

8

میدان انقلاب به سمت حبیب آباد

4*5/2

1

6.700.000

80.400.000

9

میدان انقلاب به سمت اداره آب

4*5/2

2

8.300.000

199.200.000

10

خیابان 22بهمن انتهای لودریچه

4*5/2

1

5.000.000

60.000.000

11

میدان فاطمیه ( سمت پارک )

4*5/2

1

3.300.000

39.600.000

12

امامزاده نرمی روبروی حرم

4*

/2

1

6.700.000

80.400.000

13

بلوار معلم ورودی خیابان 17 شهریور ( کربکند )

4*5/2

1

20.000.000

240.000.000

14

بلوار معلم ورودی خیابان جانبازان ( لچکی فضای سبز)

4*5/2

1

8.300.000

99.600.000

15

بلوار دانشگاه روبروی سالن رسالت

4*5/2

1

3.300.000

39.600.00

16

میدان بسیج کمربندی دستگرد ابتدای بلوار شهید عبدالرزاق زارعان

4*5/2

1

8.300.000

99.600.000

17

میدان 11 آباد نبش کمربندی دستگرد

4*5/2

1

4.000.000

48.000.000

18

بلوار طالقانی کربکند ، نرمی ، لودریچه ( رفوژ وسط )

دو 2*1 وجهی چرخشی

10

1.200.000

14

.000.000

19

بلوار طالقانی نبش خیابان سادات

4*5/2

1

5000.000

60.000.000

20

ورودی مسکن مهر 4*5/2

4*5/2

1

2.700.000

32.400.000

 

ردیف

محل نصب در منطقه صنعتی

ابعاد

تعداد ( عدد)

اجاره ماهیانه محل به ریال

اجاره سالیانه( ریال)

1

خیابان امام خمینی تقاطع مقابل دنیای فولاد(رفوژ وسط )

4*2

2

4.800.000

115.200.000

2

خیابان امام خمینی تقاطع مقابل تاکسی سرویس میلاد ( روفوژ میلاد)

4*2

2

4.800.000

115.200.000

3

خیابان امام خمینی ورودی خیابان شهریار

4*5/2

1

8.300.000

99.600.000

4

خیابان امام خمینی ورودی خیابان بوستان 38

4*5/2

1

6.700.000

80.400.000

5

خیابان امام خمینی تقاطع روبروی سنگبری سادات (روفوژ وسط )

4*2

2

4.800.000

115.200.000

6

میدان تاکسیرانی جنب پست برق

دو وجهی

1

7.500.000

90.000.000

7

میدان تاکسیرانی وسط بلوار

7*3

4

24.500.0000

1.176.000.000

8

بلوار امام خمینی ورودی خیابان اکباتان 8

4*5/2

1

6.700.000

80.400.000

9

بلوار امام خمینی تقاطع مقابل شهرداری منطقه صنعتی رفوژ وسط

4*2

2

8.300.000

199.200.000

10

بلوار امام خمینی ورودی خیابان شمس تبریزی (بلورشیشه ) رفوژ وسط

5*3

1

12.500.000

150.000.000

11

بلوار امام خمینی ورودی خیابان بوعلی سینا ( قپانچی )

4*5/2

1

8.300.000

99.600.000

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0