پنج‌شنبه, 3 خرداد 1403
عنوان گروه خبري / مناقصه . خبرهای شهر .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ 
مناقصه : عملیات اجرایی آسفالت معابر منطقه صنعتی (23 اردیبهشت 99)
باستناد به بند یک صورتجلسه شماره 108 مورخ 05/12/ 98 شورای محترم اسلامی شهر و نامه فرمانداری (هیئت تطبیق) شماره 14843/1/2028 مورخ 25/12/98 شهرستان برخوار و در پی درخواست شماره 69265/99/الف مورخ 17/02/99 معاون فنی و عمرانی شهرداری، شهرداری دولت آباد در نظر دارد عمليات ذيل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد :

آگهی مناقصه عمومی

باستناد به بند یک صورتجلسه شماره 108 مورخ 05/12/ 98 شورای محترم اسلامی شهر و نامه فرمانداری (هیئت تطبیق) شماره 14843/1/2028 مورخ 25/12/98 شهرستان برخوار  و در پی درخواست شماره 69265/99/الف مورخ 17/02/99 معاون فنی و عمرانی شهرداری،  شهرداری دولت آباد در نظر دارد عمليات ذيل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نمايد :

1- موضوع مناقصه : عمليات اجرايي آسفالت معابر منطقه صنعتی دولت آباد

2- شرح مختصري از مشخصات و مقادير کار:

- نظافت سطح کار، قیرپاشی، تهیه، حمل و پخش آسفالت جهت روسازی معابر .

- نظافت سطح کار، قیرپاشی، تهیه، حمل و پخش آسفالت جهت روکش آسفالت معابر .

- كليه عمليات تكميلي مورد نياز.

- تهيه ، تأمين و حمل كليه مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت اجراي پروژه .

3- محل اجراي کار : استان اصفهان ـ معابر سطح دولت آباد

4- مبلغ برآورد پروژه به ريال: به مبلغ 000/000/000/15 ريال (براساس فهرست بهاي راه,راه آهن و باند فرودگاه سال1399)

5- محل تامین اعتبار : ردیف طرح بهبود عبور و مرور شهری بودجه سال 99 شهرداری دولت آباد

6- مدت اجراي كار: 9 ماه

7- كارفرما: شهرداری دولت آباد

8- دستگاه نظارت: واحد عمران شهرداری دولت آباد

9- پيشنهاد دهندگان بايد معادل پنج درصد مبلغ برآورد  پروژه را بصورت وجه نقد به حساب 0106380110001 سپرده شهرداري نزد بانك ملی شعبه دولت آباد واريز يا معادل آن ضمانت نامه بانكي (با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه ) به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ضميمه پيشنهاد خود نمايند 0 بديهي است چنانچه سپرده شرکت در مناقصه بغير از دو مورد ذكر شده باشد پاكت پيشنهاد به هيچ وجه قرائت نخواهد شد0

10- شركت كنندگان ( دارای شخصیت حقوقی ) در مناقصه بايستي داراي حداقل رتبه بندي پنج راه و ترابری و همچنین صلاحيت فني و توان اجرايي متناسب با عمليات موضوع پروژه باشند0 در این راستا پیمانکاران ( شخصیت حقوقی ) می بایست جهت دریافت اسناد ، رزومه کارهای مشابه انجام شده را ارائه نمایند و در صورت تاًئید کارفرما اسناد مناقصه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

11- متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 000/700 ريال به حساب 3100002233005 نزد بانك ملی شعبه دولت آباد به واحد امور قراردادها مراجعه نمايند 0( لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مناقصه پرداخت می گردد , به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید ) .بدیهی است پیشنهاداتی که دارای فیش واریزی دریافت اسناد مناقصه نباشد باز وقرائت نخواهند شد.

12- نشاني محل دریافت اسناد مناقصه : دولت آباد- بلوار طالقانی- شهرداری دولت آباد- واحد امور قراردادها

13- اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماينده پیمانکار با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد.

14- نشاني محل تسليم پيشنهادها : شهرداری مرکزی دولت آباد واحد حراست

15- داوطلب شركت در مناقصه بايد اسناد و مدارك خواسته شده را حداکثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 17/03/99 به همراه كليه صفحات اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز رسانده و در سه پاكت ( الف وب و ج ) طبق شرایط مناقصه به صورت لاک و مهر شده  قرار داده و این سه پاکت را در یک لفافه مناسب (پاکت A3) با امضا و لاک و مهر شده قرار دهد و در موعد مقرر به واحد حراست شهرداری مرکزی دولت آباد تسليم نمايد. در روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مناقصه، نام و نشاني ، تلفن و فاکس و تاريخ تسليم اسناد مناقصه نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و تاريخ وصول، تسليم گردد.

16- شهرداری در این پیمان هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت پیش پرداخت نخواهد داشت .

17- هيچگونه تعديل ومابه التفاوت مصالح به پيمان این مناقصه تعلق نمي گيرد .

فرم شماره 1

صفحه 2 از 2

18- شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد و یا مبهم ، مخدوش یا فاقد سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

19- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي سپرده اي معادل ده درصد مبلغ كل پيمان را بعنوان ضمانت اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز به حساب 0106380110001 سپرده شهرداري نزد بانك ملی شعبه دولت آباد به نام شهرداري دولت آباد تسليم كارفرما نموده و رسيد دريافت نماید0

20- سپرده نفرات اول و دوم و سوم مناقصه تا انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه به ترتیب هرکدام از آنان تا حداکثر یک هفته پس از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

21- كارفرما مي تواند 25% مبلغ كل پيمان را با تأييد دستگاه نظارت به سقف پيمان اضافه يا از آن كسر نمايد  0  

22- پيمانكار موظف است كه پيش از شروع كار بیمه مسئولیت مدنی پروژه را به هزینه خود و به نام کارفرما بيمه نموده و بيمه نامه را به كارفرما تسليم نمايد. بیمه نامه می بایست به گونه ای باشد که شامل مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت،پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء باشد و در صورت وقوع حادثه و نداشتن اعتبار لازم بیمه نامه یا غیر معتبر بودن آن پیمانکار راسا موظف به پرداخت خسارتهای احتمالی پروژه در قالب سهم مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار می باشد

23- شهرداری هیچگونه مسئولیتی در خصوص تامین مصالح پروژه نخواهد داشت .

24- كليه كسورات قانوني (مطابق قوانین شهرداری ) بعهده برنده مناقصه می باشد .

25- كليه هزينه هاي درج آگهي بعهده برنده مناقصه می باشد و از مطالبات وی کسر میگردد.

26- پيشنهادهاي واصله در پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 18/03/99 با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد  .

27- شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت را بنمايد.

28- مدارک تحويل شده بجز ضمانت شرکت در مناقصه به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

29- در اين مناقصه، پيمانکار متعهد گرديد قبل از شروع کار جهت اخذ و رعايت دستور العمل هاي ايمني و حفاظتي و رعايت حقوق قانوني کارگران خود به اداره کل کار و امور اجتماعي مراجعه نمايد همچنين پيمانکار موظف است از بکارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه کار و افراد فاقد مهارت و افرادي که صلاحيت فني ندارند خودداري نموده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات لازم به اداره کل آموزش فني و حرفه اي مراجعه نمايد بديهي است جبران هرگونه خسارت در هر زمينه ناشي از عدم رعايت اينگونه دستور العمل ها به عهده و هزينه پيمانکار مي باشد.

30- در اين مناقصه، پيمانکار متعهد گرديد کليه موارد موضوع بخشنامه شماره 37516/34/20 مورخ 14/05/97 استانداری اصفهان در خصوص لزوم اجرای آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و دستور العمل اجرایی آن را رعايت نمايد. بديهي است جبران هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت اينگونه موارد به عهده پيمانکار خواهد بود.

31- باتوجه به مکاتبه شماره 83961/31/20 مورخ 1/12/95 دفترفنی استانداری ، ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری الزامی است.

32- پيمانکار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را (اعم از کارگران رسمي، کارگران روز مزد و اشخاص ثالث) در خصوص حوادث ناشي از کار به هزينه خود بيمه حوادث نمايد. بديهي است در صورت بروز هرگونه حادثه براي هر يک از افراد فوق الذکر در رابطه با ديه، نقص عضو، غرامت و غيره مسئوليت پرداخت موارد فوق به عهده پيمانکار مي باشد و هيچگونه مسئوليتي (اعم از حقوقي و کيفري) متوجه کارفرما نمي باشد. بديهي است از اين بابت هيچ مبلغ اضافه اي به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.

33- کمیسیون در صورتی که تعداد سه فقره پیشنهاد یا بیشتر به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد ، اقدام به بازگشایی پاکتهای واصله خواهد نمود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0