يکشنبه, 13 اسفند 1402
عنوان گروه خبري / مناقصه . خبرهای شهر .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ 
تجدید مناقصه:عملیات اجرایی پل های سیلابی بلوار جانبازان (17 آذر 98)
عمليات اجرايي پل هاي سيلابي بلوار جانبازان شهر دولت آباد

شهرداري دولت آباد باستناد مصوبه جلسه شماره 68 مورخ 08/12/97 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد عمليات ذيل را از طریق تجدید مناقصه عمومی واگذار نمايد :

1- موضوع تجدید مناقصه : عملیات اجرایی احداث پل های سیلابی بلوار جانبازان

2- شرح مختصري از مشخصات و مقادير کار:

- انجام کلیه عملیات خاکی.

- تهیه مصالح و اجرای فونداسیون، دیوار و دال بتنی پل.

- تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت.

- تهیه مصالح و اجرای حفاظ فلزی.

- كليه عمليات تكميلي مورد نياز حسب دستور کارهای  ابلاغی از سوی واحد عمران و نظارت شهرداری

- تهيه ، تأمين و حمل كليه مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت اجراي موضوعات فوق.

3- محل اجراي کار : استان اصفهان ـ بلوار جانبازان دولت آباد

4- مبلغ برآورد پروژه به ريال: به مبلغ 000/000/600/5 ريال (براساس فهرست بهاي راه و باند سال1398)

5- محل تامین اعتبار : ردیف 33101  فصل عمرانی بودجه سال 98 شهرداری دولت آباد

6- مدت اجراي كار: 3 ماه

7- كارفرما: شهرداری دولت آباد

8- دستگاه نظارت: حوزه عمران شهرداری دولت آباد

9- پيشنهاد دهندگان بايد معادل پنج درصد مبلغ براورد پروژه را بصورت وجه نقد به حساب 0106380110001 سپرده شهرداري نزد بانك ملی شعبه دولت آباد واريز يا معادل آن ضمانت نامه بانكي (با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانتنامه ) به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ضميمه پيشنهاد خود نمايند 0 بديهي است چنانچه سپرده شرکت در مناقصه بغير از دو مورد ذكر شده باشد پاكت پيشنهاد به هيچ وجه قرائت نخواهد شد 0

10- شركت كنندگان در مناقصه بايستي داراي حداقل رتبه بندي پنج ابنیه و ساختمان یا راه و ترابری و صلاحيت فني و توان اجرايي متناسب با عمليات موضوع پروژه باشند0 در این راستا پیمانکاران می بایست جهت دریافت اسناد ، رزومه کارهای مشابه انجام شده را ارائه نمایند و در صورت تاًئید کارفرما اسناد مناقصه در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

11- متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 000/700 ريال به حساب 3100002233005 نزد بانك ملی شعبه دولت آباد به واحد امور قراردادها مراجعه نمايند 0( لازم به ذکر است مبلغی که بابت دریافت اسناد مناقصه پرداخت می گردد , به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید ) .بدیهی است پیشنهاداتی که دارای فیش واریزی دریافت اسناد مناقصه نباشد باز و قرائت نخواهند شد.

12- نشاني محل دریافت اسناد مناقصه : دولت آباد- بلوار طالقانی- شهرداری دولت آباد- واحد امور قراردادها

13- اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماينده پیمانکار با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد.

14- نشاني محل تسليم پيشنهادها : شهرداری مرکزی دولت آباد واحد حراست

15- داوطلب شركت در مناقصه بايد اسناد و مدارك خواسته شده را حداکثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه  مورخ 3/10/98 به همراه كليه صفحات اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضاء مجاز رسانده ، و در سه پاکت ( الف ،ب و ج ) پاکت الف ( حاوی فیش واریزی ، ضمانت نامه بانکی یا فیش سپرده ) و پاکت ب ، ( حاوی تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری ، ارائه گواهی رسمی امضای مربوط به امضاکنندگان مجاز شرکت پیشنهاد دهنده از دفتر خانه رسمی بهمراه کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه صاحبان امضای مجاز ، ارائه رزومه کاری ، اساسنامه شرکت بهمراه آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و پاکت ج ، ( حاوی فرم پیشنهاد قیمت ، لاک و مهر شده ) قرارداده و سه پاکت الف ، ب ، ج در پاکت A3 بهمراه درج کلیه مشخصات و بهمراه امضا و لاک و مهر شده ، در موعد مقرر  به واحد حراست شهرداری مرکزی دولت آباد تسليم نمايد. در روي پاكت فوق الذكر بايد موضوع مناقصه، نام و نشاني ، تلفن و فاکس و تاريخ تسليم اسناد مناقصه نوشته شود و در مهلت مقرر تسليم گردد.

16- شهرداری در این پیمان هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت پیش پرداخت نخواهد داشت .

17- هيچگونه تعديل و مابه التفاوت مصالح به پيمان این مناقصه تعلق نمي گيرد .

18- شهرداری در رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي رسيده باشد يا مبهم . مخدوش يا فاقد سپرده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

19- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستي سپرده اي معادل ده درصد مبلغ كل پيمان را بعنوان ضمانت اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز به حساب 0106380110001 سپرده شهرداري نزد بانك ملی شعبه دولت آباد به نام شهرداري دولت آباد تسليم كارفرما نموده و رسيد دريافت نماید0

20- سپرده نفرات اول و دوم و سوم مناقصه تا انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه به ترتیب هرکدام از آنان تا حداکثر یک هفته پس از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 0

21- پيمانكار موظف است كه پيش از شروع كار بیمه مسئولیت مدنی پروژه را به هزینه خود و به نام کارفرما بيمه نماید. بیمه نامه می بایست به گونه ای باشد که شامل مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت،پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء باشد و در صورت وقوع حادثه و نداشتن بیمه نامه یا غیر معتبر بودن آن پیمانکار راسا موظف به پرداخت خسارتهای احتمالی پروژه در قالب سهم مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار می باشد.

22- كليه كسورات قانوني (مطابق قوانین شهرداری ) بعهده برنده مناقصه می باشد .

23- كليه هزينه هاي درج آگهي بعهده برنده مناقصه می باشد و از مطالبات وی کسر میگردد.

24- پيشنهادهاي واصله در پایان وقت اداری روز چهار شنبه  مورخ 4/10/98 با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد  .

25- شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت را بنمايد.

26- مدارک تحويل شده بجز ضمانت شرکت در مناقصه به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

27- در اين مناقصه، پيمانکار متعهد گرديد قبل از شروع کار جهت اخذ و رعايت دستور العمل هاي ايمني و حفاظتي و رعايت حقوق قانوني کارگران خود به اداره کل کار و امور اجتماعي مراجعه نمايد همچنين پيمانکار موظف است از بکارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه کار و افراد فاقد مهارت و افرادي که صلاحيت فني ندارند خودداري نموده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات لازم به اداره کل آموزش فني و حرفه اي مراجعه نمايد بديهي است جبران هرگونه خسارت در هر زمينه ناشي از عدم رعايت اينگونه دستور العمل ها به عهده و هزينه پيمانکار مي باشد.

28- در اين مناقصه، پيمانکار متعهد گرديد کليه موارد موضوع بخشنامه شماره 37516/34/20 مورخ 14/05/97 استانداری اصفهان در خصوص لزوم اجرای آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و دستور العمل اجرایی آن را رعايت نمايد. بديهي است جبران هرگونه خسارت ناشي از عدم رعايت اينگونه موارد به عهده پيمانکار خواهد بود.

29- باتوجه به مکاتبه شماره 83961/31/20 مورخ 1/12/95 دفترفنی استانداری ، داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری الزامی است.

30- پيمانکار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را (اعم از کارگران رسمي، کارگران روز مزد و اشخاص ثالث) در خصوص حوادث ناشي از کار به هزينه خود بيمه حوادث نمايد. بديهي است در صورت بروز هرگونه حادثه براي هر يک از افراد فوق الذکر در رابطه با ديه، نقص عضو، غرامت و غيره مسئوليت پرداخت موارد فوق به عهده پيمانکار مي باشد و هيچگونه مسئوليتي (اعم از حقوقي و کيفري) متوجه کارفرما نمي باشد. بديهي است از اين بابت هيچ مبلغ اضافه اي به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.

کمیسیون در صورتی که یک فقره پیشنهاد به دبیرخانه محرمانه رسیده باشد، اقدام به بازگشایی پاکتها خواهد نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0