پنج‌شنبه, 3 خرداد 1403
عنوان گروه خبري / مزایده . خبرهای شهر .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
تجدید مزایده : بهره برداری از زمین جنوب غربی پارك معلم (13 آذر 98)
بهره برداري از يك قطعه زمين واقع در ضلع جنوب غربي پارك معلم

شهرداري دولت آباد  در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد مصوبه شماره 88 شوراي محترم اسلامي شهر دولت آباد قصد بهره برداری از یک قطعه زمین واقع در ضلع جنوب غربی پارک معلم به مساحت تقریبی 2552 مترمربع به صورت بایر و خاکی و فاقد انشعاب آب و برق بابت راه اندازی پارک ترافیکی به صورت اجاره بها ماهیانه واقع در پارک معلم بمدت دو سال از طریق تجدید مزایده عمومی مطابق با شرایط ذیل به افراد واجد شرایط را دارد.

الف :بهره برداری (اجاره ) از یک قطعه زمین به مساحت 2552 مترمربع واقع در پارک معلم با قیمت اجاره بها ماهیانه برای سال اول از قرار هر ماه به مبلغ  12.000.000 ریال ( دوازده میلیون ریال )و سال دوم از قرار هر ماه به مبلغ 15.000.000 ریال( پانزده میلیون ریال )

1- شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

2- پيشنـهاد دهندگـان بايد جهت دريافت مزايده و مشخصات به شهرداری مراجعـه و پس از واريـز مبلـغ 700.000 ريال به حساب سيبا 3100002233005  بانك ملي شعبه دولت آباد نسبت به خرید مشخصات و فرم پیشنهاد مربوط اقدام نمایند.

3- شركت كنندگان می بایست مبلغ 000/200/16 ريال  معادل 5%  قیمت پایه اجاره بهای دوسال  بصورت وجه نقد به حساب شماره 0106380110001 شهرداري نزد بانك ملي واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ضميمه برگ پيشنهاد قيمت  خود بنمايند.

4- برنده تجدید مزایده مي بايست متاهل ،داراي برگ عدم اعتياد ،‌برگ عدم سوءپيشينه  و برگ خاتمه خدمت و يا معافيت خدمت باشند .

5- برنده تجدید مزایده مي بايست معادل یکسال  اجاره بها پيشنهادي را بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات يكجا به حساب سپرده شهرداري به شماره حساب 0106380110001 بانك ملي شعبه دولت آباد واريز نمايد . اين مبلغ حداقل بمدت دوسال  و تا زمان تسویه حساب با شهرداری  نزد شهرداري نگهداري مي شود .

6- هزينه های انشعابات و قبوض  آب ، گاز ، تلفن و .. و نيز ماليات ، عوارض و بيمه با بهره بردار است و ارائه مفاصا حساب از ادارات مربوطه هنگام خاتمه قرارداد يا فسخ آن از طرف برنده تجدید مزایده الزامي است.

7-  كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي تجدید مزايده رسيده يا مبهم و يا مخدوش باشد و يا ضمانت نامه بانكي ويا فيش واريز وجه نقد بحساب سپرده شهرداري نامبرده در بند 3 همراه نداشته باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و هيچگونه حقي را به وجود نمي آورد.

8- اخذ مجوزهاي لازم در خصوص بهره برداري محل از مراجع ذيربط (اداره استاندارد، اماکن  ، نيروي انتظامي )  بعهده برنده تجدید مزايده خواهد بود. مكاتبات لازم در اين خصوص توسط شهرداري انجام مي گردد.

9- متقاضيان شركت در تجدید مزايده بايد پيشنهادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز  پنج شنبه  مورخ 29/9/1398  دردو پاكت الف و ج مهرشـده  ( پاکت الف محتوی ضمانت نامه متقاضی  ، برگ آگهي تجدید مزايده  ، فيش واريزي نقدی شرکت در مزایده ، و پاكت ج محتوي برگ پيشنهاد  قيمت كه بايد به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضا  و آدرس و شماره تلفن ذكر شده باشد ) و همه پاكت ها را در لفافه مناسب (پاکت A3) لاك و مهر نموده  و به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.

10- پيشنهادات رسيده در پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 1/10/1398  با حضور كليه اعضا كميسيون عالي معاملات كه در محل شهرداري دولت آباد تشكيل مي گردد باز و قرائت خواهد شد.

11- برندگان مزايده از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يك هفته فرصت دارند جهت انجام مراحل قانوني به شهرداري مراجعه نمايند و در صورت  عدم مراجعه سپرده آنان مندرج در بند سه آگهي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و در صورت صلاحديد شهرداري در مورد برندگان دوم يا سوم تصميم گيري مي نمايد. سپرده نفرات دوم وسوم تا تعيين تكليف برندگان اول نزد شهرداري باقي مي ماند و سپرده سايرين بعد ازتصميم گيري مسترد مي گردد.

12- كليه هزينه هاي مربوط به انتشار آگهي روزنامه به عهده برندگان مي باشد.

13-اسناد تجدید مزايده شامل يك نسخه آگهي تجدید مزايده ، يك نسخه نقشه كروكي زمين مورد مزايده و پیش نویس قرارداد و فرم پيشنهاد قيمت مي باشد

14-برنده تجدیدمزایده  در پایان قرارداد می بایست نسبت به جمع آوری کلیه منصوبات و تجهیزات خود اقدام نموده و زمین موصوف را به همان شکل اولیه به شهرداری تحویل نماید.

15- با توجه به اینکه مزایده تجدید گردیده ،  کمیسیون  در صورتی که یک فقره پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری رسیده باشد ، اقدام به بازگشایی پاکتها خواهد نمود./

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0