يکشنبه, 13 اسفند 1402
عنوان گروه خبري / خبرهای شهر . مناقصه .
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
مناقصه: لكه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه معابر (13 آذر 98)
عمليات اجرايي لكه گيري آسفالت و ترميم ترانشه معابر سطح شهر و منطقه صنعتي

شهرداري دولت آباد برخوار به استناد مصوبه جلسه شماره 91 مورخ 20/6/98 شورای محترم اسلامی شهر در  نظر دارد  از محل اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 خود عمليات اجرای لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه های معابر سطح شهر و منطقه صنعتی  با اعتباری بالغ بر 6.000.000.000 ریال ( شش میلیارد ریال ) بر اساس تن آسفالت 12-0 وزیرسازی براساس متر مربع  و بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .
1-    موضوع مناقصه : عملیات اجرای لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه های  معابر سطح شهر و منطقه صنعتی شامل :
2-    شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار
-    انجام کلیه عملیات خاکی ( خاکبرداری ، حمل خاک و ضایعات به خارج از محل  ، تسطیح و ریگلاژو ...)
-    برش آسفالت با کاتر و تخریب و جمع آوری آسفالت قدیمی
-    زیر سازی ترانشه شامل اجرای قشر اساس به ضخامت حدود 20 سانتی متر و تراکم آن توسط کمپکتور ماشینی (تهیه بیس بعهده شهرداری است)
-    تهیه مصالح و اجرای قشر پریمکت از نوع MC به میزان یک کیلوگرم بر مترمربع
-    تهیه و پخش آسفالت 12-0به ضخامت حدود 5 سانتی متر و متراکم نمودن آن با غلطک موتوری و یا دستی
-    تهیه قیر و قیرپاشی لبه ترانشه و پاکسازی و تنظیف اطراف ترانشه
-    کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز حسب دستور کارهای ابلاغی از سوی واحد عمران و نظارت شهرداری
-    تهیه، تامین و حمل کلیه مصالح(بجز بیس زیرسازی) ، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای موضوعات فوق .
3-    محل اجرای کار : دولت آباد – معابر سطح شهر و منطقه صنعتی
4-    مبلغ برآورد پروزه به ریال : 6.000.000.000 ریال
5-    محل تامین اعتبار : ردیف 33105 فصل عمرانی بودجه سال 98 شهرداری دولت آباد
6-    مدت اجرای کار : 5 ماه
7-    کارفرما : شهرداری دولت آباد
8-    دستگاه نظارت : حوزه عمران شهرداری دولت آباد  
9-     پیشنهاد دهندگان باید معادل پنج درصد مبلغ برآورد پروژه را بصورت وجه نقد به حساب 0106380110001 سپرده شهرداری نزد بانك ملي شعبه دولت آباد واریز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ( با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه ) به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ضميمه پيشنهاد خود نمايند. بدیهی است چنانچه سپرده شرکت در مناقصه بغیر از دو مورد ذکر شده باشد پاکت پیشنهاد قیمت به هیچ وجه قرائت نخواهد شد.
10-    شرکت کنندگان در مناقصه بایستی دارای حداقل رتبه بندی پنج راه و ترابری و صلاحیت فنی و توان اجرایی متناسب با عملیات موضوع پروژه باشند. در این راستا پیمانکار می بایست جهت دریافت اسناد ،روزمه کارهای مشابه انجام شده را ارائه نمایند و در صورت تایید کارفرما اسنادمناقصه در اختیار  پیمانکار قرار خواهد گرفت .
11-    متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ 700.000 ریال به حساب 3100002233005 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.( لازم به ذکراست مبلغی که بابت دریافت اسناد مناقصه پرداخت می گردد، به هیچ وجه مسترد نخواهد گردید ) . بدیهی است پیشنهاداتی که دارای فیش واریزی دریافت اسناد مناقصه نباشد باز و قرائت نخواهند شد.
12-    نشانی محل دریافت اسناد مناقصه : دولت آباد – بلوار طالقانی – شهرداری دولت آباد – واحد امور قراردادها
13-    اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.
14-    نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها : شهرداری دولت آباد – واحد حراست
15-    داوطلب شرکت در مناقصه باید اسناد و مدارک خواسته شده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 24/9/98 به همراه کلیه صفحات اسناد مناقصه ممهور به مهر و امضای مجاز رسانده ، و در سه  پاکت ( الف و ب و ج) پاکت الف ( حاوی فیش واریزی ، ضمانت نامه بانکی یا فیش سپرده و پاکت ب حاوی  تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری ، ارائه گواهی رسمی امضای مربوط به امضا کنندگان مجاز شرکت پیشنهاد دهنده از دفترخانه رسمی بهمراه کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه صاحبان امضای مجاز ، ارائه رزومه  کاری ، اساسنامه شرکت بهمراه آخرین آگهی تغییرات شرکت  و پاکت (ج) حاوی فرم پیشنهاد قیمت ،  لاک و مهر شده ) قرار داده و سه پاکت الف و ب و ج در یک پاکت A3  بهمراه درج کلیه مشخصات  بهمراه امضا و لاک و مهر شده ،  در موعد مقرر به واحد حراست شهرداری دولت آباد تسلیم نماید . در روی پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه ، نام و نشانی ، تلفن و فاکس نوشته شود و در مهلت مقرر تسلیم گردد.
16-    شهرداری در این پیمان هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت پیش پرداخت نخواهد داشت .
17-    هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح به این مناقصه تعلق نخواهد گرفت .
18-    شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
19-    برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بایستی سپرده ای معادل ده درصد مبلغ کل پیمان را بعنوان ضمانت اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب 0106380110001 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به نامه شهرداری دولت آباد تسلیم کارفرما نموده و رسید دریافت نماید.
20-    سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداري باقي خواهد ماند و چنانچه به ترتیب هر کدام از آنان تا حداکثر یک هفته پس از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
21-    کارفرما می تواند 25% مبلغ کل پیمان را با تایید دستگاه نظارت به سقف پیمان اضافه و یا کسر نماید.
22-پیمانکار موظف است که پیش از شروع کار بیمه مسئولیت مدنی پروژه را به هزینه خود و به نام کارفرما بیمه نماید. بیمه نامه می بایست به گونه ای باشد که شامل مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت ، پیمانکار اصلی و پیمانکاران جزء باشد و در صورت وقوع حادثه و نداشتن بیمه نامه یا غیر معتبر بودن آن پیمانکار راسا موظف به پرداخت خسارت های احتمالی پروزه در قالب سهم مسئولیت کارفرما ، دستگاه نظارت وپیمانکار  می باشد.
23-کلیه کسورات قانونی ( مطابق قوانین شهرداری ) بعهده برنده مناقصه می باشد.
24-کلیه هزینه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد و از مطالبات وی کسر می گردد.
25-پیشنهادهای واصله در ساعات پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 25/9/98 با حضور اعضا کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
26-     شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.
27-    مدارک تحویل شده بجز ضمانت شرکت در مناقصه به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.
28-    در این مناقصه ، پیمانکار متعهد گردید قبل از شروع کار جهت اخذ و رعایت دستورالعمل های ایمنی و حفاظتی و رعایت حقوق قانونی کارگران خود به اداره کل کار و امور اجتماعی مراجعه نماید . همچنین پیمانکار موظف است از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار و افراد فاقد مهارت وافرادی که صلاحیت فنی ندارند خودداری نموده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات لازم به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مراجعه نماید بدیهی است جبران هر گونه خسارت در هر زمینه ناشی از عدم رعایت اینگونه دستورالعمل ها به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.
29-    در این مناقصه پیمانکار متعهد گردید کلیه موارد موضوع بخشنامه شماره 37516/34/20مورخ 14/5/97 استانداری اصفهان در خصوص لزوم اجرای آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری و دستورالعمل اجرایی آن را رعایت نماید .
30-    با توجه به مکاتبه شماره 83961/31/20 مورخ 1/12/95 دفتر فنی استانداری ، داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری الزامی است .
31-    با توجه به مکاتبه شماره  معاونت هماهنگی امور عمرانی به شماره 34585/31/20 مورخ 11/6/98 و نامه شماره 113 مورخ 12/4/98 انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان آسفالت استان اصفهان ، شرکت کنندگان ملزم به ارائه دارای گواهی فنی استاندارد کارخانه آسفالت می باشند.
32-    پیمانکار موظف است پرسنل تحت پوشش خود را ( اعم از کارگران رسمی ، کارگران روزمزد و اشخاص ثالث ) در خصوص حوادث ناشی از کار به هزینه خود بیمه حوادث نماید . بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه برای هر یک از افراد فوق الذکر در رابطه با دیه ، نقص عضو ، غرامت و غیره مسئولیت پرداخت موارد فوق به عهده پیمانکار می باشد و هیچگونه مسئولیتی ( اعم از حقوقی و کیفری ) متوجه کارفرما نمی باشد. بدیهی است از این بابت هیچ مبلغ اضافه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
33-    کمیسیون در صورتی که سه فقره پیشنهاد به دبیرخانه محرمانه شهرداری رسیده باشد اقدام به بازگشایی پاکت ها خواهد نمود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0