پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Friday, September 17, 2021

 

 

 

 

تفریغ بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر دولت آباد با کلیک بر روی علامت کلیپس به صورت pdf دریافت نمایید.

بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر دولت آباد به صورت فایل اکسل با کلیک بر روی لینک زیر دریافت نمایید.

news date :Thu Apr 25, 2019

بودجه تصویبی سال 98 شورای اسلامی شهر دولت آباد

news date :Sun May 27, 2018

بودجه تصویبی سال 1397 به پیوست ارایه شده است.

   

 

 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به فایل pdf و یا تصویر مقابل مراجعه نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به تصویر مقابل و یا فایل pdf مراجعه کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به تصویر مقابل و یا فایل pdf مراجعه کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به تصویر مقابل و یا فایل pdf مراجعه کنید.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل و یا فایل pdf مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل Pdf را دانلود کنید یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف (کلیک بر روی آیکن کلیپس در بالا ) را دانلود کنید و یا بر روی تصویر مقابل مراجه نمایید.

بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر دولت آباد به صورت فایل اکسل با کلیک بر روی لینک زیر دریافت نمایید.

Next    

 • بررسی مساعدت مالی (جلسه 120 بند 9)
 • تقاضای آمنه معینی مبنی بر تفكیك و پروانه (جلسه 120 بند 10)
 • صورتجلسه توافق با مهدی صادقی پرونده 19575(جلسه 120 بند 7)
 • صدور مصوبه فاكتور نگهبان (جلسه 120 بند 11)
 • صورت جلسه شورای نامگذاری معابر (جلسه 120 بند 6)
 • صورتجلسه توافق با سید مجید نریمانی پرونده 50726 (جلسه 120 بند 8)
 • اولویت طرح مهدی معینی (جلسه 119 بند 10)
 • صورتجلسه توافق محمد لایقی و مرضیه قاسمی (جلسه 119بند 16)
 • تفریغ بودجه سال 99 شهرداری (جلسه 119 بند1)
 • بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر دولت آباد
 • تصویب تفریغ بودجه سال 1398 (جلسه 120 بند 1)
 • تقاضای سید رسول لقمانی مبنی بر تفكیك و پروانه (جلسه 119 بند 15)
 • تقاضای مهدی رفیعی مبنی بر تفكیك و صدور پروانه ( جلسه 119 بند 14)
 • توافق نامه ورثه شریفیان بلوار جانبازان ( جلسه 119 بند 17)
 • توافق با خانم بنائیان بلوار جانبازان (جلسه 119 بند 19)
 • در خواست محمد داوری مبنی بر صدور پروانه (جلسه 117 بند 6)
 • تفریغ بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر دولت آباد
 • توافق شهرداری با حسین كمالی (جلسه 117 بند 8)
 • تقاضای آقایان هادی و قفقازی مبنی بر تفكیك و پروانه (جلسه 119 بند 18)
 • اولویت اجرای فضای سبز و گذر ملك حیدریان (جلسه 117 بند 7)
 • تقاضای مهدی داوری و پریسا كمالی مبنی بر تفكیك و پروانه (جلسه 117 بند 11)
 • توافق شهرداری با سعید صالحیان (جلسه 117 بند 9)
 • تقاضای حسین و علی نریمانی مبنی بر تفكیك و پروانه (جلسه 119 بند 6)
 • اولویت اجرای طرح ورثه گل محمد و عبدالوهاب (جلسه 117 بند 10)
 • صورتجلسه نامگذاری معابر (جلسه 119 بند 3)
 • تقاضای خسرو فتاحی مبنی بر تفكیك و پروانه (جلسه 118 بند 6)
 • اساسنامه صندوق قرض الحسنه (جلسه 119 بند 5)
 • تقاضای محمدرضا محمدی مبنی بر تفكیك و پروانه (جلسه 118 بند 5)
 • درخواست حمید فیروزیان پور مبنی بر تفكیك و پروانه (جلسه 119 بند 7)
 • مساعدت مالی به آستان مقدس امامزاده نرمی (جلسه 119 بند 13)
  گروه دورانV5.7.14.0