Friday, April 3, 2020
categorytitle / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری .
  • time : 5:55:27
  • Date : 6/23/2019
    /  4
رنگ آمیزی پایه های تابلوهای راهنمای كوچه های خیابان سلمان غربی (2 تیر 98)
به گزارش روابط عمومی شهرداری دولت آباد، رنگ آمیزی و زیبا سازی پایه های تابلوهای مسیر کوچه های خیابان سلمان غربی در حال اجراست.

  به گزارش روابط عمومی شهرداری دولت آباد، رنگ آمیزی و زیبا سازی پایه های تابلوهای مسیر کوچه های خیابان سلمان غربی در حال اجراست. با رنگ آمیزی آن ها از فرسودگی و زنگ زدگی آن ها جلوگیری شده و در ضمن جلوه بهتری به سیمای شهری داده شود.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.2.0.0