Thursday, February 27, 2020
categorytitle / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری .
  • time : 15:54:38
  • Date : 6/22/2019
    /  6
زیرسازی باند شمالی خیابان شمس تبریزی (بلور و شیشه) (1 تیر 98)
عملیات خاکبرداری، خاکریزی و آماده سازی بستر خیابان و زیر سازی آسفالت خیابان شمس تبریزی (شیشه و بلور) در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی شهرداری دولت آباد، خاکبرداری، خاکریزی و آماده سازی بستر خیابان و زیر سازی آسفالت خیابان شمس تبریزی (شیشه و بلور) در حال اجراست. قبل از زیرسازی خیابان باید عملیات خاکی تا تراز مشخص شده در نقشه‌های اجرایی انجام شود. چنانچه برای رسیدن به تراز موردنظر نیاز به خاکریزی باشد، پس از برداشت خاک نباتی، باید خاکریزی با استفاده از خاک حاصل از عملیات خاکبرداری یا خاک قرضه مناسب ، در قشرهایی با حداکثر ضخامت 15 سانتیمتر صورت پذیرد. چنانچه به علت نامرغوب بودن خاک محل، دستگاه نظارت دستور خاکبرداری بیشتر از تراز موردنظر را صادر نماید، محل خاکبرداری شده باید تا تراز موردنظر با مصالح مناسب، پر و آماده شود. در صورتی که بستر خیابان از مسیرهای سنگی عبور نماید، برای رسیدن به سطحی صاف و مقاوم، باید سطح خیابان را با ماسه یا مصالح مناسب مورد تأیید پر و آماده نمود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دولت آباد.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.2.0.0