Thursday, February 27, 2020
categorytitle / اطلاعیه ها .
  • time : 19:56:47
  • Date : 5/15/2019
    /  2
اطلاعیه ، قابل توجه مالكین و بهره برداران اراضی صحرا دره (26 اردیبهشت 98)
قابل توجه مالکین و بهره برداران اراضی صحرا دره

با عنایت به اینکه شهرداری دولت آباد قصد دارد بر اساس مدارک و مستندات موجود و از طریق مراجع قضایی و انتظامی نسبت به تملک سهم خود از زمین های صحرا دره اقدام نماید، مقتضی است متصرفین از تاریخ 27 اردیبهشت 98 به مدت 15 روز با در دست داشتن مدارک موجود به واحد مشارکت های مردمی شهرداری در طبقه سوم مراجعه نمایند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دولت آباد

Average :  2.00 |  Submitted :  1

Tags

    V5.2.0.0