Wednesday, October 27, 2021
categorytitle / خبرهای شهر . خبرهای شهرداری .
  • time : 22:55:58
  • Date : Mon Mar 22, 2021
قدردانی از واحدهای معاونت خدمات شهر (2 فروردین 99)
تقدیر و تشکر از مجموعه واحدهای معاونت خدمات شهر جهت زیبا سازی و فضا سازی شهر دولت آباد
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    V5.7.14.0